Announcements

ประกาศ รับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัย บริการวิชาการ และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน

2018-10-11

     ประกาศ รับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัย บริการวิชาการ และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน (ชื่อเดิม : สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ขอเชิญส่งบทความด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน เผยแพร่ความรู้ หรือนวัตกรรมสู่ชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ฉบับปัจจุบัน

Vol 27 No 1 (2562): วารสารวิจัย บริการวิชาการ และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาชุมชน

vol.27 no.1 (มกราคม - มิถุนายน 2562)

เผยแพร่แล้ว: 2019-06-30
ดูวารสารทั้งหมด