Announcements

ประกาศ รับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัย บริการวิชาการ และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน

2018-10-11

     ประกาศ รับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญส่งบทความด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน เผยแพร่ความรู้ หรือนวัตกรรมสู่ชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ฉบับปัจจุบัน

Vol 27 No 1 (2562): วารสารวิจัย บริการวิชาการ และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาชุมชน
เผยแพร่แล้ว: 2019-06-30
ดูวารสารทั้งหมด